Seleziona una pagina
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Traduzione in sardo-campidanese del racconto di Cristiana Sarritzu “Il Piccolo Papavero”, pubblicato su Favole e Fiabe, Historica, edizione 2019, a cura di Antonio Lepori. 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

 Nci fìat una borta una matixedda de pabaulis, fìat cresça in s’oru ‘e sa bia impari cun is margaridas. Nisçunus de issus tenìat unu nòmini, si stimanta di aici.

Un’òmini dis si fìat acostau e cun su pei deretu unu nd’ìat cracau.

Su pabauli scedau si fìat afrusçau e ìat prantu. Cudd’òmini no d’ìat dinniau de una castiada. Una follixedda avatu ‘e s’atra si fìat studau, lassendi in s’imperdau una màgini: femu nasçu imoi.

Fìat nasçu imoi cussu pabauleddu arrùbiu, is amigus nd’ìanta prantu sa dispidida po tempus meda. Su tzèrriu suu de dolori si fìat cravau in s’imperdau e mai temporada d’ìat scardiu o arresigau. Sa genti traessat sa bia e si firmat a ligi su scritu, un’abrodau de follixeddas arrùbias; a pustis, annujada, si setzìat in su murixeddu de perda a pensai, cun sa conca prena de preguntas.

Finas a candu una di’ unu pipiu de pagus fueddus e cun is ogus mannus colori ‘e nuxedda, si fìat firmau a castiai cuss’abrodau e si ndi fìat amorau. Du castiat e du tocat, a pustis cun is manixeddas suas ndi sighìat su costau, is ingìrius arraminaus, prus bortas. Finas a candu totu in d-unu, de unu stampixeddu de sa caminera ndi fìat bessia una jana. Is ogus de su picinnu si fìant allutus biendidda, issa di fìat bolada a ingìriu e d’ìat castiau. “Custu pipiu est stravanau. Stramu”, ìat pensau a intru suu, ”camìnat ke unu marineri de is isteddus e abàrrat spantau de is cosas”. Insandus e totu, jai, su pipieddu dis fìat castiendi is alixeddas suas de tèssiu biancu e de tanti in tanti circat de das pigai.

“Ebe’, is alas no si tòcanta!”, d’ìat certau prus bortas, ma issu parìat no intendèssit is fueddus suus. A pustis ìat torrau sa castiada in s’imperdau e ìat biu su scritu de follixeddas. Sa faci di fìat bessia trista. In cussa arramadura arrùbia ìat liju su coru de su pabauleddu e ìat cumprèndiu ita fìat sussèdiu.

Fìanta passaus dex’annus de-i cussa di’ de sçacu. Si fìat sètzia in su murixeddu, pensamentosa.

A pustis de unu pagu ìat bolau torra a pitz”e s’incravadura arraminada e si fìat arrimada a pitzus de sa fronja de sa mata de muragessa pagu atesu. Ìat serrau is ogus. Sa bisura de unu campu de pabaulis fìat passada in sa conca sua, a pustis sa de unu celu lìmpiu aundi si strantaxat una poesia scrita a fueddus arraminaus.

“Femu nasçu imoi,

sa coronedda si fìat skirinjada a su primu arrayu de soli,

e calencunu stìddiu de arrosu no ìat acabau de mi carinniai su cambu;

a ingìriu tenemu is amigus cun ki spartzemu s’isuledda in s’oru de sa bia

e femu prexau, prenu de abetus e de sperus.

Nci fìat su campu de margaridas,

su circu de su celu biu ki betiat atesu,

is foradas de sa bia,

is domus de is fromigas e is telarannyas,

spantosas…

In sa cresuri crescìanta cirrixeddus di erba e calencunu frorixeddu colori de fiola

e a pustis nci fìat su gatu nieddu ki si fragat, spartzinendi topetus de pilu in dònnia logu.

Su mundu fìat bellu bellu.

No biemu s’ora de serrai e oberri sa coronedda,

de mi lassai santziai de su bentu, sfundi de s’akua ‘e celu,

indromiscai de is arrayus de su soli.

Sa vida fìat bella bella.

Emu intèndiu po sa primu borta su caboni cantendi,

sa musca amuinendi a ingìriu,

e cun issus em’a essi bòfiu kistionai.

Femu alidantzosu de mei,

tenemu totu sa bellesa de su mundu,

s’arrùbiu de is follixeddas, sa gràtzia e galania,

sciemu ki de mei si podìat gosai.

A pustis cussu pei m’at cracau

E m’at sperrau in dus.

Emu obertu is ogus imoi.

S’arannya fìat bessia de sa telarannya sua

e s’arrosu mi faìat is kirighitas.

Cuss’òmini ìat segau totu is bisus mius.

Emu crètiu di essi stimau,

disijau po su gosu de is follixeddas mias,

Ma cudd’òmini mancu m’at castiau,

no s’est incurau de sa bellesa mia.

M’at cracau …

Seu mortu de dolori,

Emu crètiu di essi nasçu de un’acontèssiu de stima e

ki stima nci fèssit in dònnia logu.

Emu crètiu di essi stimau.

 

Sa jana ligendi sa poesia si fìat cumòvia, làgrimas callentis fìanta caladas de is ogus suus colori de sa terra, e in cussu tretu de tempus e totu is fueddus de su pabauleddu si fìant artziaus artus a celu cun is follixeddas suas, lassendi su logu a un’atru pabauli arrùbiu alidantzosu ki fìat cresçu di’ po di’ impari cun tantis atrus ke a issu. Is pabauleddus, intriçaus is unus a pitz”e is atrus, fìanta bessius aici fortis, ki nisçuna bota est arrennesça mai a dus cracai.

Su pipiu ìat castiau, spantau, is follixeddas bolendi, das ìat a essi bòfias pigai. A pustis su pabauli nou d’ìat fatu atentu, ìat acostau s’origa a sa coronedda sua comenti ki ndi bolèssit ascurtai sa boxi e ìat arrimau is manus suas a pitz’’e su cambu.

Sa jana d’ìat castiau carinnyosamenti e ìat skirinjau a arriri. “Pipiu de is fundàrias”, ìat pensau, “cumprendis su mistèriu, su sentidu, sa beridadi…”.

D’ìat pigau a manu tenta e bolaus si nci funti.

Lisandru, custu fìat su nòmini suu, sunfrìat de unu strobu autìstigu”, ìat spricau Canta-Canta, “si fìat agatau in su dolori de su pabauleddu. Sa jana de is abismus ìat arriciu cussu sunfrimentu e issu est sparèssiu. Funti cresçus atrus pabaulis, prus fortis e spertus e po su pipiu fìat cumentzada una vida noa”.

Traduzione in sardo-campidanese del racconto di Cristiana Sarritzu “Il Piccolo Papavero”, pubblicato su Favole e Fiabe, Historica, edizione 2019, a cura di Antonio Lepori.

Nato a Cagliari nel 1951, Antonio Lepori, professore di filosofia in pensione, è considerato il massimo esperto della variante campidanese della lingua sarda. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui il “Dizionario italiano-sardo campidanese”, la Gramàtiga sarda po is campidanesus e la Stòria lestra de sa literadura sarda. Grazie a quelli come lui, il sardo è uscito da secoli di sudditanza verso le lingue dei dominatori per diventare una vera e propria lingua letteraria.